Przejdź do treści
Strona główna » Nowości » Niejednoznaczna utrata: Wyzwania i sposoby radzenia sobie z niejasnymi stratami

Niejednoznaczna utrata: Wyzwania i sposoby radzenia sobie z niejasnymi stratami

Niejednoznaczna utrata (ang. ambiguous loss) to pojęcie psychologiczne, które zostało wprowadzone przez Paulinę Boss, amerykańską psychoterapeutkę i badaczkę. Określa ono sytuację, gdy jednostka doświadcza straty, ale nie jest w stanie jej jednoznacznie zdefiniować lub zaakceptować. Takie straty charakteryzują się niejasnością lub sprzecznościami w związku z obecnością lub nieobecnością osoby lub rzeczy, którą utraciliśmy.

Niejednoznaczna utrata -znaczenie i wpływ na jednostki i rodziny

Niejednoznaczna utrata może wywierać ogromny wpływ zarówno na jednostki, jak i całe rodziny. Strata, która nie jest jasno zdefiniowana, może prowadzić do poczucia chaosu, konfuzji i nierozwiązanych emocji. Ludzie doświadczający tego typu straty często odczuwają żal, smutek, gniew i poczucie bezradności. Brak możliwości zrozumienia lub zaakceptowania straty może wpłynąć na zdrowie psychiczne jednostki, prowadząc do depresji, lęku czy problemów w relacjach z innymi.

W przypadku rodzin, niejednoznaczna utrata może zakłócić jej równowagę i dynamikę. Konflikty między członkami rodziny mogą się nasilić, a poczucie wspólnoty może zostać osłabione. Dodatkowo, brak jasności co do tego, czy bliska osoba jest obecna czy nie, może wpłynąć na to, jak rodzina podejmuje decyzje i funkcjonuje w życiu codziennym.

Poprzez analizę i zrozumienie niejednoznacznej utraty, artykuł ma na celu pomóc czytelnikom w lepszym zrozumieniu tej kwestii oraz w dostarczeniu wsparcia i empatii osobom, które zmagają się z tego rodzaju stratą w swoim życiu.

Teoretyczne podstawy niejednoznacznej utraty

Definicja i charakterystyka

Niejednoznaczna utrata to termin psychologiczny, który opisuje niejednoznaczne i trudne do zdefiniowania straty, której doświadcza jednostka lub grupa. Pauline Boss, amerykańska psychoterapeutka, wprowadziła ten koncept w latach 70. XX wieku. Niejednoznaczna utrata charakteryzuje się brakiem jasnej granicy między obecnością a nieobecnością, co prowadzi do konfuzji i niezrozumienia w reakcjach na stratę. Jest to rodzaj straty, gdzie osoba może odczuwać żal i smutek nawet w przypadku braku fizycznej utraty osoby lub rzeczy.

Geneza koncepcji niejednoznacznej utraty – Pauline Boss i jej badania

Pauline Boss jest cenioną badaczką i autorką, która rozwinęła koncepcję niejednoznacznej utraty na podstawie swoich obserwacji i badań nad rodzinami, które doświadczały niezwykle trudnych sytuacji, takich jak zniknięcia, separacje, rozwody i wojny. W wyniku swojej pracy, Boss zauważyła, że niektóre rodziny radziły sobie lepiej niż inne z tego rodzaju stratami, co skłoniło ją do zgłębienia tematu. W swoich badaniach Boss zidentyfikowała dwa główne typy niejednoznacznej utraty: fizyczna (dotyczący utraty osoby lub rzeczy fizycznie nieobecnej) oraz psychologiczna (dotyczący utraty związanej z osobą, która jest obecna, ale w związku z jakimś zdarzeniem lub chorobą, stała się emocjonalnie lub psychologicznie nieobecna).

Warianty niejednoznacznej utraty – fizyczny i psychologiczny

 1. Niejednoznaczna utrata fizyczna:
  Niejednoznaczna utrata fizyczna występuje, gdy osoba lub rzecz jest fizycznie nieobecna, ale nadal pozostaje obecna emocjonalnie lub psychicznie. Przykłady to zaginięcia, uprowadzenia, rozłąki na skutek migracji lub długoletnia nieobecności bliskiej osoby.
 2. Niejednoznaczna utrata psychologiczna:
  Niejednoznaczna utrata psychologiczna dotyczy sytuacji, w których osoba lub rzecz jest fizycznie obecna, ale z powodu choroby, uzależnienia, demencji lub innego stanu nie jest już tą samą osobą, którą znaliśmy wcześniej. Ten rodzaj straty może być szczególnie trudny do zaakceptowania i pogodzenia się z nią, ponieważ osoba pozostaje fizycznie blisko, ale emocjonalnie lub psychicznie oddala się od nas.

Niejednoznaczna utrata jest więc złożonym zjawiskiem psychologicznym, które charakteryzuje się brakiem jednoznaczności i jasności co do straty. Pauline Boss zdefiniowała i badała ten koncept, identyfikując dwa główne typy straty: fizyczną i psychologiczną. Zrozumienie tego zjawiska jest istotne dla wsparcia osób, które doświadczają tej formy straty, ponieważ może ona wywołać silne emocje i wpływać na zdrowie psychiczne jednostki i rodziny.

Niejednoznaczna utrata w kontekście relacji rodzinnych

Strata wynikająca z rozłąki i migracji

Niejednoznaczna utrata w kontekście relacji rodzinnych często ma swoje źródło w rozłące i migracji. Gdy członkowie rodziny są zmuszeni do rozdzielenia się na dłuższy okres, na przykład ze względu na wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy lub na studia, pojawiają się trudności i niepewności związane z utratą bliskiej obecności. Choć osoba może być fizycznie nieobecna, emocjonalnie i psychicznie wciąż pozostaje ważna dla rodziny. To prowadzi do ambiwalentnych uczuć. Jednocześnie doznaje się straty, ale też nie jest w stanie w pełni zaakceptować obecności tej osoby w swoim życiu.

Niejednoznaczna utrata w kontekście rozwodu i separacji

Rozwód i separacja są jednymi z najbardziej powszechnych sytuacji, w których występuje niejednoznaczna utrata w relacjach rodzinnych. Zakończenie związku ma duży wpływ na całą rodzinę, nie tylko na małżonków, ale także na dzieci. Niejednoznaczna utrata pojawia się w przypadku podziału rodziny na dwa osobne gospodarstwa domowe. Dzieci odczuwają stratę spowodowaną rozpadem rodziny, ale jednocześnie często zachowują nadzieję na ponowne połączenie rodziców. To prowadzi do trudnych emocji, które mogą być trudne do zrozumienia i zaakceptowania.

Wyjątkowe wyzwania związane z nieobecnością osoby bliskiej (np. zaginięcie, uprowadzenie)

Najbardziej drastyczną formą niejednoznacznej utraty w kontekście relacji rodzinnych jest zaginięcie lub uprowadzenie osoby bliskiej. W takich przypadkach, rodzina jest skonfrontowana z brakiem pewności co do losu bliskiej osoby. Nieobecność fizyczna może powodować ciągły stan niepewności. Sprawia to, że proces żałoby i radzenia sobie staje się wyjątkowo trudny. Rodzina może doświadczać skrajnych emocji, od nadziei na odnalezienie bliskiej osoby do beznadziejności i żalu z powodu braku informacji.

Niejednoznaczna utrata w kontekście relacji rodzinnych wynika z różnych sytuacji, takich jak rozłąka, migracja, rozwody i zaginięcia. Charakteryzuje się niejasnymi granicami między obecnością a nieobecnością, co prowadzi do konfuzji i niepokoju. Rodziny doświadczające tego rodzaju straty mogą zmagać się z trudnymi emocjami i wyzwaniami, które wymagają zrozumienia i wsparcia ze strony społeczności i profesjonalistów.

Niejednoznaczna utrata w odniesieniu do problemów zdrowotnych

Opieka nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi

Niejednoznaczna utrata w kontekście chorób neurodegeneracyjnych dotyczy sytuacji, gdy osoba bliska cierpi na takie schorzenia, jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. W przypadku tych chorób, osoba chora fizycznie pozostaje obecna, ale stopniowo traci zdolność do komunikacji i rozpoznawania bliskich. Rodzina zmagająca się z takim rodzajem straty doświadcza żalu, smutku i frustracji z powodu utraty relacji i wspólnych wspomnień. Często towarzyszy temu poczucie bezradności, gdyż osoba cierpiąca może nadal żyć, ale w inny sposób, nie będąc już tą samą osobą, którą znaliśmy.

Cierpienie w wyniku zaburzeń psychicznych

Niejednoznaczna utrata związana z zaburzeniami psychicznymi dotyczy sytuacji, gdy osoba bliska zmaga się z chorobami psychicznymi, takimi jak np. depresja, zaburzenia osobowości czy schizofrenia. W przypadku tych schorzeń, osoba może być fizycznie obecna, ale jej stan psychiczny i emocjonalny może być tak zmieniony, że trudno jest ją rozpoznać jako tę samą osobę. Rodzina może doświadczać żalu i smutku, widząc cierpiącą bliską osobę, jednocześnie próbując zrozumieć, jak mogą jej pomóc i wesprzeć w trudnych momentach.

Niejednoznaczna utrata związana z uzależnieniem od substancji

W kontekście uzależnienia od substancji, niejednoznaczna utrata występuje, gdy osoba bliska zmaga się z nałogiem. Rodzina doświadcza straty, gdyż zachowanie osoby uzależnionej czesto się zmienia. Może ona podejmować nieprzewidywalne decyzje, które wpływają na całą rodzinę. Często osoba uzależniona jest fizycznie obecna, ale emocjonalnie i psychicznie odłączona od rodziny. Rodzina może odczuwać wstyd, poczucie winy i bezradności, próbując zrozumieć, jak pomóc osobie uzależnionej, jednocześnie chroniąc swoje zdrowie psychiczne.

Niejednoznaczna utrata w odniesieniu do problemów zdrowotnych dotyczy różnych sytuacji, takich jak m.in. choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia psychiczne i uzależnienie od substancji. W każdym z tych przypadków rodzina doświadcza straty, niejednoznaczności i konfuzji, co prowadzi do trudnych emocji i wyzwań. Wsparcie psychologiczne i edukacja w zakresie rozumienia niejednoznacznej utraty są ważne by pomóc rodzinom w radzeniu sobie z tymi sytuacjami.

Podsumowanie

Wpływ niejednoznacznej utraty na jednostkę i rodzinę

Niejednoznaczna utrata ma znaczący wpływ zarówno na jednostkę, jak i całą rodzinę. W przypadku jednostki, doświadczenie tej formy straty może prowadzić do silnych emocji, takich jak żal, smutek, gniew i poczucie bezradności. Niejasność co do straty i brak możliwości zaakceptowania jej mogą powodować długotrwałe trudności emocjonalne i psychiczne. W przypadku rodziny, niejednoznaczna utrata może zakłócić równowagę i dynamikę, prowadząc do konfliktów i trudności w komunikacji. Cała rodzina może przeżywać uczucie niepokoju i braku zamknięcia wobec straty. Może to wpłynąć na ich zdrowie i relacje z innymi.

Znaczenie zrozumienia i rozpoznawania tego typu straty

Zrozumienie i rozpoznawanie niejednoznacznej utraty są niezwykle istotne w procesie pomocy osobom i rodzinom, które doświadczają tej formy straty. Zrozumienie, że straty mogą być niejednoznaczne i niejasne, pozwala terapeutom, psychologom i profesjonalistom na odpowiednie wsparcie i podejście do pacjentów. Uznanie niejednoznacznej utraty jako ważnego aspektu procesu żałoby pomaga w budowaniu zaufania między terapeutami a osobami doświadczającymi straty, co prowadzi do bardziej skutecznej terapii.

Ponadto, zrozumienie niejednoznacznej utraty przez społeczeństwo i rodziny może pomóc w unikaniu stygmatyzacji osób, które doświadczają tej formy straty. Często osoby doświadczające niejasnych strat są niedoinformowane i czują się niedoceniane, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że ich uczucia i cierpienie są prawdziwe i zasługują na szacunek.

Wyzwania i możliwości wspierania osób doświadczających niejednoznacznej utraty

Wspieranie osób doświadczającychniejednoznacznej utraty może być wyzwaniem, ale także otwiera wiele możliwości wsparcia i pomocy. Osoby w najbliższym otoczeniu, takie jak rodzina i przyjaciele, mogą oferować empatię, akceptację i wsparcie emocjonalne. Słuchanie, cierpliwość i gotowość do udzielenia wsparcia w trudnych chwilach mogą mieć znaczący wpływ na osobę doświadczającą straty.

Profesjonalna terapia, zarówno indywidualna, jak i rodzinna, stanowi cenne narzędzie w procesie radzenia sobie z niejednoznaczną utratą. Terapeuci mogą pomóc osobom i rodzinom zrozumieć swoje uczucia, nazwać trudności związane z utratą i budować zdolność do radzenia sobie z trudnościami.

Wreszcie, edukacja i zwiększanie świadomości w społeczeństwie na temat niejednoznacznej utraty są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i zrozumienia osobom doświadczającym tej formy straty. Zwiększenie empatii i zrozumienia może pomóc w zmniejszeniu izolacji i stygmatyzacji, z jaką często się spotykają osoby doświadczające niejasnych strat.

Niejednoznaczna utrata ma znaczący wpływ na jednostkę i rodzinę, ale zrozumienie i wsparcie mogą pomóc w radzeniu sobie z tym trudnym doświadczeniem. Wspieranie osób doświadczających niejednoznacznej utraty wymaga empatii, cierpliwości i gotowości do zrozumienia i akceptacji ich uczuć. Profesjonalna terapia i edukacja społeczna są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom zmagającym się z tym rodzajem straty.

Bibliografia

 1. Boss, P. (2002). Ambiguous loss: Learning to live with unresolved grief. Harvard University Press.
 2. Boss, P. (2006). Loss, trauma, and resilience: Therapeutic work with ambiguous loss. W.W. Norton & Company.
 3. Paul, A. L., & Joseph, S. (2020). A systematic review of ambiguous loss and therapeutic interventions for individuals, families, and communities. Journal of Family Therapy, 42(4), 613-635.
 4. Walsh, F. (2012). Family resilience: Strengths forged through adversity. In In Walsh, F. (Ed.), Normal family processes: Growing diversity and complexity (4th ed., pp. 399-427). The Guilford Press.
 5. Pfeffer, C. R., Jiang, H., Kakuma, T., Hwang, J., Metsch, M., & Sneed, J. R. (2002). Group intervention for children bereaved by the suicide of a relative. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41(5), 505-513.

Czytaj również

Cisza, która uzdrawia: o sile głosów w psychoterapi
Cisza, która uzdrawia: o sile głosów w psychoterapii

W świetle dynamicznego procesu terapeutycznego, cisza oraz wyrażanie swojego głosu stanowią fundamen…

Natura cierpienia

Aby pomóc delikatnemu pacjentowi, musimy zrozumieć różnicę między bólem a cierpieniem. W życiu ból j…

Zastosowanie analizy transakcyjnej w psychoterapii: Skuteczna metoda transformacji osobistej

Analiza Transakcyjna, znana jako AT, to teoria i metoda psychoterapii, która kładzie nacisk na zrozu…

Krytyka teorii Eriksona

Eric Erikson, urodzony w 1902 roku, to wybitny psycholog i psychoanalityk, którego prace znacząco wp…

Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Ericksona
Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Eriksona.

Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Ericksona jest jednym z kluczowych podejść do zrozumienia ludzkie…

Rola intymności emocjonalnej w procesie psychoterapii

W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie zdrowie psychiczne ma ogromne znaczenie, intymność emocjonalna s…

1 komentarz do “Niejednoznaczna utrata: Wyzwania i sposoby radzenia sobie z niejasnymi stratami”

 1. Pingback: Niejednoznaczna utrata - Rozważania psychoterapeutki - Bliżej siebie Adriana Cylwik

Możliwość komentowania została wyłączona.